نوشته‌ها

ثبت محور ساسانی فیروزآباد در فهرست میراث جهانی یونسکو

منظر باستانی ساسانیان (محور ساسانی) در منطقه فیروزآباد استان فارس به عنوان بیست و سومین اثر تاریخی کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو و چهارمین اثر جهانی شده استان فارس به ثبت رسید.

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی تبریز

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی تبریز