آدرس سفارت ایتالیا

آدرس سفارت ایتالیا : تهران، خیابان نوفل لوشاتو، پلاک ۶۸/۷۹ میباشد، ولی جهت مصاحبه و خدمات مربوط به ویزا میبایست به بخش کنسولی واقع در خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق)

شرایط دریافت وقت سفارت ایتالیا

شرایط دریافت وقت سفارت ایتالیا : جهت تعیین وقت ملاقات بمنظور ارائه درخواست ویزای ایتالیا میتوانید به سایت اصلی سفارت ایتالیا مراجعه نموده و

فرمهای مربوطه را تکمیل و ارسال نمایید.