آدرس سفارت ایتالیا

آدرس سفارت ایتالیا : تهران، خیابان نوفل لوشاتو، پلاک ۶۸/۷۹ میباشد، ولی جهت مصاحبه و خدمات مربوط به ویزا میبایست به بخش کنسولی واقع در خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق)