قصد سفر یا مهاجرت دارید؟

قبـل از هر تصمیـمی درباره سـفر یا مهـاجـرت
ابتدا با تاریـخ ، فرهنـگ ، آداب و رسـوم ، غذا
اماکـن دیدنی ، جشنها و آئینـها ، شرایـط ورود
و صدور ویزای کشور مورد نظر خود آشنا شوید.